Kim jesteśmy i co robimy:

Filia Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie jest publiczną placówką.
Statutowym celem działania Ośrodka jest prowadzenie różnorodnych form kształcenia zawodowego:

 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki w zakresie zarządzania oświatą;
 • doradców metodycznych oraz udzielaniem im wsparcia zawodowego;
 • nauczycieli zgodnie z ich potrzebami zawodowymi, priorytetami i polityką oświatową państwa oraz organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, a także wspieranie ich nowatorskich inicjatyw i kształtowanie systemu informacji pedagogicznej.

Rozwijamy umiejętności:  

 • organizacyjne;
 • dydaktyczne;
 • opiekuńczo-wychowawcze.

 Nasza oferta:

 • kursy nadające uprawnienia;
 • szkolenia rad pedagogicznych;
 • kursy, warsztaty doskonalące;
 • seminaria, konferencje, fora;
 • konsultacje indywidualne i zbiorowe ;
 • doskonalenie związane z reformą edukacji, awansem zawodowym nauczycieli;
 • formy dostosowane do indywidualnych potrzeb placówek oświatowych.